239.65€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
208.00€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
208.00€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
239.65€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
102.76€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
102.46€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
102.46€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
102.76€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
102.46€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α